Proiect Erasmus

Calendar selectie


Depunere dosare: 26 OCTOMBRIE-27 NOIEMBRIE 2015
Proba practica-2-4 DECEMBRIE 2015
Proba scrisa limba engleza-7 DECEMBRIE 2015
Interviu-10-13 DECEMBRIE 2015
Afisare rezultate-14 DECEMBRIE 2015
Depunere contestatii (doar la proba scrisa)-15 DECEMBRIE 2015
Afisare rezultate finale-16 DECEMBRIE 2015

1Proiect Erasmus+

Pregătire practică europeană pentru o integrare facilă pe piața muncii” –

2015‐1‐RO01‐KA102‐014384

Proiect finanţat de Uniunea Europeana prin programul Uniunii Europene pentru educaţie,formare profesională,tineret şi sport 2014-2020

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS”CERNAVODĂ

Partener de primire in CIPRU : P. Kousios Electrical Ltd din Paphos

Partener intermediar in CIPRU : Organization for Promotion of European Issues Paphos

Partener de primire in PORTUGALIA: Barceltehnica din Barcelos

Partener intermediar in PORTUGALIA: ASSOCIAÇÃO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE BARCELOS

GRUPUL ŢINĂ – 30 de elevi  din clasele a XI-a, profil tehnic, calificarea Tehnician în automatizări 15 elevi) şi Tehnician operator tehnică de calcul 15 elevi), nivel 3, din cadrul Liceului Tehnologic „Axiopolis” Cernavodă.

Elevii vor efectua un plasament de 90 de ore (3 săptămâni – în 2 fluxuri , unul în martie 2016 în Cipru și altul în aprilie 2016 în Portugalia ) din modulul IX – Circuite electronice,  prevăzut în Stagiile de pregătire practică prin curriculum aprobat prin OM nr. 4857 /2009,  modul care este identic la cele două calificări.

Toate cheltuielile legate de: pregătire ,transport, cazare , masă, vor fi acoperite din grantul proiectului

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  1. Formarea şi dezvoltarea de competenţe tehnice specializate, în conformitate cu standardele de pregătire profesională corespunzătoare calificării, evaluate într-un sistem de învățământ diferit de cel din România, transferabile, recunoscute și incluse în propria calificare prin ECVET
  2. Îmbunătăţirea unor competenţe cheie: de comunicare în limba modernă, de management al relaţiilor interpersonale, de gândire critică şi rezolvare de probleme, pentru ca elevii să fie pregătiţi multilateral pentru viaţă.
  3. Facilitarea adaptării elevilor la medii sociale, culturale şi profesionale variate, prin formarea unei culturi vaste, ca urmare a contactului direct cu alte societăţi şi civilizaţii din Europa.
  4. Construirea de parteneriate viabile între Liceul Tehnologic „Axiopolis” şi instituţiile/ organizaţiile intermediare şi agenţii economici din Cipru și Portugalia, pentru dezvoltarea carierei profesionale a tinerilor.

La încheierea programului de plasament, reprezentantul organizaţiei de primire validează competenţele dobândite de participanţi prin semnarea Certificatului de Mobilitate Europass.

 

Liceul Tehnologic „Axiopolis” va înregistra şi elibera Certificatul Europass participanţilor.

 

În Certificatul Europass vor fi consemnate şi competenţele lingvistice, organizatorice şi sociale dobândite de către participanţi şi care vor intra în portofoliul de pregătire al participanţilor

Selecția grupului țintă și a rezervelor – se va realiza printr-un concurs public care va avea loc în luna DECEMBRIE 2015

Dosarul de candidatură va cuprinde:

-Fisa de inscriere tip

-Adeverinţă tip de elev de la secretariatul unitatii scolare unde este inmatriculat, prin care se atestă poziţia de elev inmatriculat la calificarea, anul de studii – cu media generală, media la purtare, media limba engleză din anul scolar incheiat anterior desfasurarii stagiului de practică

-Curriculum Vitae in format Europass

-Acord scris părinti

-Recomandare diriginte

-Adeverinta medicala

Criteriile de selecţie sunt:

– criteriul de eligibilitate:să fie elevi in clasa a XI-a calificarea „Tehnician operator tehnică de calcul” și „Tehnician în automatizări”;

– rezultatele la învăţătură şi purtare corespunzătoare pe anul școlar 2014-2015 si primul semestru al anului scolar 2015-2016

– abilităţile practice testate în cadrul concursului de selecţie;

– gradul de disponibilitate şi motivaţia elevului pentru implicarea în proiect, rezultat din interviul din cadrul concursului;

– abilităţi de comunicare în lb. engleză, nivel minim A1

Probele de selecție vor fi următoarele:

Probă practică și scrisă pentru atestarea competențelor profesionale-pondere 50%;

Probă scrisă privind cunoașterea limbii engleze-pondere 25%

Interviu-vizează puterea de concentrare și de exprimare, capacitatea de relaționare, motivația  participantului-pondere 25%

Vor fi selectati 30 de elevi, câte 15 pentru fiecare calificare si 2 rezerve.

Acest comunicat reprezinta punctul de vedere al autorilor şi nu în mod necesar opinia A.N.P.C.D.E.F.P. sau a Comisiei Europene